21Tháng 62018

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Kanata Lịch khai giảng Lịch Khai Giảng Tháng 9/2017 - Khóa 506

Lịch Khai Giảng Tháng 9/2017 - Khóa 506

Lịch Khai Giảng Tháng  9/2017 - Khóa 506
STT Tên lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học tại cơ sở Thời gian học
  CẤP 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 09/04/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 10%)
8 TUẦN
  Tối 3-5 18h30-21h 09/11/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/9/2017
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2017 Trương Công Định
(GIẢM 20-30% LỚP CHIỀU)
  Tối 2-4-6 19h30-21h 18/9/2017
  Tối 3-5 18h30-21h 19/9/2017
  Chiều 2-4-6 13h30 - 15h 18/9/2017
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 09/09/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 23/09/2017
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 09/04/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 25/9/2017
  Tối 3-5 18h30-21h00 09/12/2017
  Chiều 2-4-6 13H30 - 15H00 11/09/2017  Phú Mỹ Hưng
(Giảm 20-30% LỚP CHIỀU)
  Tối 2-4-6 18H00 - 19H30 11/9/2017
  Tối 2-4-6 19H30 - 21H00 18/9/2017
  Tối 3-5 18h30 - 21h 26/9/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 15%)
  Tối 2-4-6 19h30-21h 11/9/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
14 Tối 2-4-6 18H30-20H 02/10/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/9/2017 687. HỒNG BÀNG. QUẬN 6
  Tối 3-5 18h30-21h00 12/9/2017
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 25/9/2017
  Tối T3-5 18h30 - 21h 09/12/2017 Trung Chánh, Q12
  26/9/2017
  SÁNG T2-4-6 8H-9H30 25/9/2017
  9H45-11H15 25/9/2017
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 4/9/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
  Tối T3-5 18h-20h30 12/9/2017
  CẤP 2 TỐI T2-4-6 18H-19H30 28/8/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
8 TUẦN
  TỐI T2-4-6 18H-19H30 09/04/2017
  TỐI T2-4-6 18H-19H30 09/11/2017
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 09/09/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Tối 3-5 18h30-21h00 19/9/2017
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 25/9/2017
  Tối 3-5 18h30 - 21h 09/05/2017 Trương Công Định
  Tối 2-4-6 19h30-21h 25/9/2017
  CHIỀU T246 13H30 - 15H00 25/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  TỐI T35 18H30 - 21H00 12/09/2017
  TỐI T246 18H00 - 19H30 18/09/2017
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h 09/04/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h 09/11/2017
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 18/9/2017
  Tối T2-4-6 18h- 19h30 4/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Tối T2-4-6 19h30 - 21h 18/9/2017
  Tối T2-4-6 18h00-19h30 11/9/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
  CẤP 3 TỐI T2-4-6 19H30-21H 28/8/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
8 TUẦN
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 09/04/2017
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 25/9/2017
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 9/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Tối 2-4-6 18h00-19h30 09/11/2017
  Tối 3-5 18h30-21h 09/05/2017 Trương Công Định
  Tối 3-5 18h30-21h 10/02/2017
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  TỐI T246 18H00 - 19H30 18/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  Tối T2-4-6 19h30 - 21h 18/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Tối 3-5 18h00-20h30 12/9/2017 Nguyễn Duy Trinh, Q.2
  CẤP 4 TỐI T3-T5 18h30-21h 29/08/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  TỐI T3-T5 18h30-21h 09/05/2017
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 25/9/2017
  Tối 3-5 18h30-21h00 26/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 09/04/2017 Trương Công Định
  TỐI T35 18H30-21H00 12/9/2017 Phú Mỹ Hưng
  Tối 2-4-6 18h - 19h30 18/9/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  CẤP 5 TỐI T2-4-6 19h30-21h 18/9/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
8 TUẦN
  Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  TỐI T3-5 18h30-21h00 19/9/2017
  Tối 2-4-6 19h30 - 21h 25/9/2017 Hoàng Minh Giám (giảm 10% - 15%)
  Tối T2-4-6 18h - 19h30 18/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Cấp 6 TỐI T3-T5 18h30-21h 09/12/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Tối 3-5 18h30-21h 25/09/2017 Trương Công Định
  TỐI 3-5 18H30-21H 26/9/2017 144 Đinh Tiên Hoàng,P1, BT
  Sáng T7-CN 8h00-10h30 16/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Cấp 7 TỐI T2-4-6 19H30-21H 28/8/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  TỐI T2-4-6 19H30-21H 09/04/2017
  SÁNG T7,CN 8H-10H30 9/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  TỐI T3-5 18h30-21h00 19/9/2017
26 ÂM HÁN VIỆT ST7-CN 8h00-11h15 30/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 6 TUẦN
  Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-11h15 16/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Luyện dịch nói trung cấp  ST7-CN 8h00-11h15 16/9/2017
  Luyện dịch nói cao cấp  ST7-CN 8h00-11h15 16/9/2017
  ÔN TOPIK I Tối 2-4-6 18h00-21h00 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 8 TUẦN
  ÔN TOPIK II Tối 2-4-6 18h00-21h00 4/9/2017
  Tối 2-4-6 18h00-21h00 18/9/2017
  KLPT- EPS Sáng T2 → T6  8h00-11h15 09/11/2017 Trương Công Định 12 TUẦN
  Tối T2 → T6  18h-21h 18/9/2017
  SÁNG T2 - T6 8h00 - 11h15 25/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Giao Tiếp 1 Tối 2-4-6 18h00-19h30 11/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 20%) 8 TUẦN
  Giao Tiếp 2 Tối 2-4-6 19h30-21h00 11/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  SKYPE - LUYỆN DỊCH NÓI TRUNG CẤP Tối 3-5 19h30 - 21h45 09/12/2017 Học qua Skype Tại Nhà LINH ĐỘNG
  SKYPE - ÂM HÁN HÀN Tối 2-4-6 19h30-21h00 18/09/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  SKYPE - SƠ CẤP 1 Tối 3-5 19h30-21h 09/05/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  Tối 2-4-6 19h30-21h 18/09/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  SKYPE - SƠ CẤP 2 Tối 3-5 19h30-21h 09/05/2017 Học qua Skype Tại Nhà
38 SKYPE - TRUNG CÁP 4 Tối 2-4-6 21h15 - 22h15 09/11/2017 Học qua Skype Tại Nhà
  Biên phiên dịch cấp 1 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 18/9/2017 Điện Biên Phủ
( Giảm 5-30%)
8 TUẦN
  SÁNG T2->T6 8H-11H15 09/11/2017
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3 (Giảm 5-30%)
  Sáng 2->6 8h00-11h15 25/9/2017
  Chiều 2->6 13h30-16h45 11/9/2017
  Tối 2-4-6 17h45-21h00 11/9/2017
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017 Trương Công Định
(Giảm 5-30%)
  Chiều T2 → T6 13h30-17h00 18/9/2017
  Tối T2 → T6  18h-21h 09/11/2017
  SÁNG T2 -> T6 8H00 - 11H15 04/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  SÁNG T2 - T6 8h00 - 11h15 25/9/2017 Trung Chánh, Q12
  Biên Phiên Dịch Cấp 2 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 18/9/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 25/9/2017
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017 Trương Công Định
  Tối T2 → T6  18h-21h 09/04/2017
  SÁNG T2 -> T6 8H00 - 11H15 04/09/2017 Phú Mỹ Hưng
53 Biên Phiên Dịch Cấp 3 SÁNG T2->T6 8H-11H15 18/09/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 09/04/2017 Trương Công Định
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017
  Tối T2 → T6  18h-21h 09/11/2017
  CHIỀU T2->T6 13H30 - 16H45 18/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  Biên Phiên Dịch Cấp 4 CHIỀU T2->T6 13H30-16H45 25/9/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 09/04/2017
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng 2->6 8h00-11h15 2/10/2017
  Sáng T2 → T6  8h00-11h15 18/9/2017 Trương Công Định
  SÁNG T2 -> T6 8H00 - 11H15 18/09/2017 Phú Mỹ Hưng
  Biên Phiên Dịch Cấp 5 Sáng T2 → T6  8h00-11h15 25/9/2017 Trương Công Định
  Sáng 2->6 8h00-11h15 4/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
  Sáng 2->6 8h00-11h15 2/10/2017
  Biên Phiên Dịch Cấp 6 SÁNG T2->T6 8H-11H15 09/11/2017 Điện Biên Phủ
(Giảm 5-10%)
  Sáng 2->6 8h00-11h15 18/9/2017 Lê Văn Sĩ, Q.3
Các bạn vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày
Cơ sở 1: 258 B – 260A Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3, 028.3932 0868 / 3932 0869
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 3811 8496
Cơ sở 3: 220/102 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 , 028.3526 1145
Cơ sở 4: 5 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận , 028.6682 0960
Cơ sở 5: 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú , Quận 7, 028.6685 5980 / 5413 5007
Cơ sở 6: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 7: 687 Hồng Bàng , P.6 , Quận 6, 028.6680 1790
Cơ sở 8 : 696 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP.HCM , 0974295399
Cơ sở 9: 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, 028.6272 8700
Cơ sở10:Trung tâm đào tạo quốc tế Số 4 Nguyễn Trãi Quận 5 028.6678.1913/3932.0868
Cơ sở 11: Số 125 Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 024-32009176